In werking sinds: 25/09/2018 – v1

Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. We nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie hier te lezen.

Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@lepesage.be.

 

1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

DROH!ME HORECA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

DROH!ME HORECA BVBA,
Chaussée de La Hulpe 53A, 1180 Brussel
KBO-nr. : 0670.936.330
info@lepesage.be

Wij hebben binnen onze onderneming als aanspreekpunt een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid, van wie u de gegevens hieronder terugvindt:

 

2. WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

Wij verzamelen uw gegevens – inclusief persoonsgegevens – om verschillende hierna weergegeven redenen (cfr. punt 3).De persoonsgegevens overgemaakt aan DROH!ME HORECA zijn deze die u ons vrijwillig heeft overgemaakt naar aanleiding van […] Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, nationaliteit, e-mailadres, en (leverings)adres);
 • uw beroepsgegevens (ervaring, diploma’s, competenties, talenkennis, hobbies);
 • uw bankgegevens (nr. bankkaart, IBAN en BIC/SWIFT) en de facturatie;
 • uw persoonlijke gegevens ontvangen uit diverse bronnen (internet en evenementen);
 • onze communicatie (per e-mail of andere);
 • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • het IP-adres dat aan u gekoppeld werd;
 • de datum en het uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website ;
 • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren;
 • enige andere gegevens die u ons heeft meegedeeld.

3. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om u onze nieuwsbrief te bezorgen, uw reservatie te kunnen verwerken, onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze Website te verbeteren en te vergemakkelijken. De rechtsgronden op basis waarvan de verwerking van uw gegevens plaatsvindt, zijn opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid.

4. OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze Website, de pagina’s die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en “cookies” die op onze Website worden geplaatst. plaats. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid lezen.

Indien wij uw gegevens verzamelen middels tussenkomst van andere ondernemingen, zullen wij u hiervan informeren.

5. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

Wat betreft de betaling van uw bestelling, gebruiken we om een optimale beveiliging te garanderen het beveiligde betalingssysteem.

6. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT?

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: info@lepesage.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

8. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze medewerkers en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van uw contract en/of het bereiken van het doel van de verwerking (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. De verschillende categorieën van bestemmelingen zijn opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid.

9. WORDEN UW GEGEVENS GETRANSFEREERD NAAR HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau van het land waarin u woont, (voor meer informatie, raadpleeg: https://goo.gl/1eWt1V).

10. HOE KAN U RECLAME VAN ONS ONTVANGEN?

We gebruiken uw e-mailadres alleen om u diensten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt besteld.

Met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang gebaseerd op in het bijzonder onze contractuele betrekkingen, zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die u mogelijk interesseren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@lepesage.be.

11. WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

Onze website en de verkoop van onze diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u hoort dat uw minderjarig kind ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via info@lepesage.be.

12. WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?

Als we dit charter zouden wijzigen, zou u op de hoogte worden gebracht via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid op regelmatige basis te consulteren, en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze Website. De datum van inwerkingtreding van het Privacybeleid stemt overeen met deze vermeld in het begin van huidig document.

13. WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kan eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gedetailleerde privacybeleid

In werking sinds: 25/09/2018 – v1

1. ALGEMENE BEPALING

1.1 De DROH!ME HORECA BVBA (hierna: “DROH!ME HORECA”) respecteert de privacy van haar gebruikers (hierna: de “Gebruikers”).

1.2 DROH!ME HORECA verwerkt persoonsgegevens die aan haar werden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de “GDPR”).

1.3 De toegang tot de website (hierna, de « Website ») impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van dit Privacybeleid (hierna het “Privacybeleid”), evenals de algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) en het cookiebeleid (hierna het “Cookiebeleid”).

1.4 De Gebruiker erkent de onderstaande informatie te hebben gelezen en staat DROH!ME HORECA toe om, in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid, de persoonsgegevens te behandelen die hij/zij op de Website meedeelt als onderdeel van de diensten beschikbaar gesteld door DROH!ME HORECA (hierna de “Diensten”).

1.5 Het Privacybeleid is geldig voor alle pagina’s die op de Website worden gehost en voor de registraties van deze Website, evenals alle pagina’s die door DROH!ME HORECA op sociale netwerken beheerd worden, die gezamenlijk verantwoordelijk is met de sociale netwerken voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van de pagina. Dit is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door derden waarnaar DROH!ME HORECA kan verwijzen en waarvan het Privacybeleid kan verschillen. DROH!ME HORECA kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op deze websites of door hen worden verwerkt.

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 De toegang tot de Website vindt plaats zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zoals met name naam, achternaam, postadres, e-mailadres, enz.

2.2 Als onderdeel van de Diensten kan de Gebruiker worden verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens te verzenden. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens:

DROH!ME HORECA BVBA
Chaussée de La Hulpe 53A, 1180 Brussel
KBO-nr.: 0670.936.330.

2.3 Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: info@lepesage.be.

3. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

3.1 Door het contactformulier, het jobformulier op de Website in te vullen en de Diensten te gebruiken, staat de Gebruiker DROH!ME HORECA toe om deze persoonsgegevens te registreren en te bewaren, in het bijzonder voor de doeleinden vermeld in punt 4. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, burgerlijke status, e-mailadres, geboortedatum en afleveradres;
 • de bankgegevens die nodig zijn voor de Dienst, zoals bankrekeningnummers, IBAN en BIC / SWIFT;
 • factuurinformatie;
 • communicatie tussen de gebruiker en DROH!ME HORECA.

3.2 De Gebruiker machtigt DROH!ME HORECA ook om volgende informatie te verwerken:

 • de informatie die vrijwillig door de Gebruiker is verstrekt voor een doel bepaald in het Privacybeleid, de algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “Verkoopsvoorwaarden”), de Gebruiksvoorwaarden, het Cookiebeleid, op de Website of op een ander communicatiemiddel gebruikt door DROH!ME HORECA;
 • uw persoonlijke gegevens ontvangen uit diverse bronnen (internet en evenementen);
 • de aanvullende informatie gevraagd door DROH!ME HORECA aan de Gebruiker om hem te identificeren of om te voorkomen dat hij een van de bepalingen van het Privacybeleid overtreedt.

3.3 Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website “cookies” gebruiken.

Alle informatie met betrekking tot “cookies” is opgenomen in het Cookiebeleid van DROH!ME HORECA.

3.4 Wanneer de Gebruiker de Website bezoekt, nemen de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals:

 • het type domein waarmee de Gebruiker verbinding maakt met internet;
 • het IP-adres dat aan de Gebruiker is toegewezen (indien verbonden);
 • de datum en het tijdstip van toegang tot de Website en andere verkeersgegevens;
 • locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie;
 • de bezochte pagina’s;
 • het type browser dat wordt gebruikt;
 • het gebruikte platform en / of besturingssysteem;
 • de zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de Website te vinden.

3.5 Er worden geen nominatieve gegevens die de gebruiker identificeren verzameld via de cookies en servers die worden geraadpleegd. Deze informatie wordt alleen voor statistische doeleinden bewaard en om de Website te verbeteren.

3.6 Wij verzamelen bepaalde gegevens middels tussenkomst van andere ondernemingen, voornamelijk ten aanzien van onderstaande bronnen: Google, Facebook, Tablebooker.

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

4.1 Wij verwerken de gegevens van Gebruikers voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden uitsluitend de gegevens die relevant zijn voor het bereiken van de doelstelling verwerkt. De verwerking houdt elke handeling (manueel of geautomatiseerd) in met betrekking tot persoonsgegevens. DROH!ME HORECA verzamelt, slaat op en gebruikt de gegevens van haar Gebruikers teneinde de Diensten te verlenen en voornamelijk voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan, uitvoeren en uitvoeren van de contractuele relatie met de Gebruiker;
 • om de inhoud van de Website te analyseren, aan te passen en te verbeteren;
 • om de Diensten te verlenen;
 • om de Gebruiker toe te staan berichten te ontvangen;
 • om de levering en het gebruik van de Website te vergemakkelijken
 • om de ervaring van de Gebruiker op de Website te personaliseren;
 • reageren op verzoeken om informatie;
 • voor alle marketingacties en promoties voorgesteld door DROH!ME HORECA aan Gebruikers die hiermee hebben ingestemd;
 • om hen te informeren over de evoluties van de Website en zijn functionaliteiten;
 • om een juister beeld te krijgen van de Gebruikers en om hen een betere en persoonlijkere service te bieden;
 • om reclameboodschappen te kunnen sturen gebaseerd op de interesses van de Gebruiker;
 • om de Gebruiker toegang te geven tot de functies met betrekking tot de sociale media (delen, leuk vinden, verbinden);
 • voor elk ander doel waarvoor de Gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd.

4.2 De rechtsgrond van de verwerkingen van persoonsgegevens van Gebruikers is:

 • de toestemming van de Gebruiker;
 • de uitvoering van enig verzoek van of een overeenkomst met de Gebruiker;

Het is daadwerkelijk vereist om bepaalde gegevens te verzamelen teneinde elk verzoek van de Gebruiker te kunnen beantwoorden. Indien de Gebruiker verkiest om uw gegevens niet met ons te delen, zou dit de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk kunnen maken.

 • een wettelijke verplichting die rust op de verwerkingsverantwoordelijke;

Het is daadwerkelijk vereist om bepaalde gegevens te verzamelen en bewaren teneinde aan verschillende wettelijke verplichtingen te beantwoorden, voornamelijk fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.; of

 • ons rechtmatig belang voor zover dit overeenstemt met de belangen, vrijheden en fundamentele rechten van Gebruikers.

Wij hebben een rechtmatig belang om deze informatie te verstrekken aan en uit te wisselen met Gebruikers, voornamelijk teneinde verzoeken te beantwoorden of onze diensten te verbeteren, misbruik en fraude te voorkomen, de regelmatigheid van onze handelingen te controleren, onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te vrijwaren, bijvoorbeeld in geschillen, alsook een eventuele schending van onze rechten te bewijzen, onze betrekkingen met Gebruikers te beheren en verbeteren, onze Website alsook onze producten/diensten voortdurend te verbeteren, behalve indien deze belangen worden overschaduwd door belangen of vrijheden en fundamentele rechten van de Gebruiker die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Wij zorgen er in ieder geval voor om een evenwicht te bewaren tussen ons rechtmatig belang en de eerbiediging van het privéleven van de Gebruiker.

Indien de rechtsgrond voor onze verwerking berust op toestemming, heeft de Gebruiker het recht om deze op elk ogenblik in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de voor de intrekking verrichte verwerking.

In het kader van direct marketing betekent dit dat de Gebruiker zich op elk ogenblik kan uitschrijven voor onze nieuwsbrief en andere commerciële communicatie van onze kant. De Gebruiker beschikt bijgevolg over een “opt-out” en kan zich uitschrijven door ons een email te sturen naar het volgende adres: info@lepesage.be of door te klikken op de link voor uitschrijving zoals onderaan weergegeven in elke email.

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

5.1 Volgens de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de Gebruiker de volgende rechten:

 • Recht op informatie omtrent de doeleinden van de verwerking (zie hierboven) en de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op inzage: de Gebruiker kan te allen tijde toegang hebben tot de persoonsgegevens die DROH!ME HORECA van hem/haar verwerkt of controleren of deze zijn opgenomen in de database van DROH!ME HORECA NV.
 • Recht op rectificatie/correctie: Wij nemen alle redelijke maatregelen teneinde te verzekeren dat de door ons gehouden gegevens actueel zijn. Wij raden de Gebruiker aan om van tijd tot tijd zijn/haar account te gebruiken (indien van toepassing) of om ons te raadplegen om na te gaan dat de gegevens actueel zijn. Indien de Gebruiker vaststelt dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft deze het recht ons te verzoeken om deze te corrigeren.
 • Recht van bezwaar: de Gebruiker kan zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door DROH!ME HORECA.
 • Recht op gegevenswissing: de Gebruiker kan op elk gewenst moment verzoeken om de verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens, met uitzondering van deze die DROH!ME HORECA wettelijk verplicht is te bewaren.
 • Recht op beperking van verwerking: de Gebruiker kan eveneens de beperking van de verwerking verzoeken wanneer hij/zij verzet heeft uitgeoefend tegen de verwerking, wanneer hij/zij de juistheid van de gegevens betwist of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onwettig is.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Dataportabiliteit): De Gebruiker heeft het recht om persoonsgegevens die DROH!ME HORECA verwerkt, te ontvangen en te vragen om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.

5.2 De Gebruiker kan te allen tijde toegang vragen tot zijn/haar persoonsgegevens, deze controleren, overdragen, in bepaalde bovenvermelde gevallen hun behandeling beperken en deze rectificeren. De Gebruiker kan ook kosteloos om rectificatie verzoeken en, in voorkomend geval, verzoeken om verwijdering van al zijn persoonsgegevens uit de database van DROH!ME HORECA – met uitzondering van die waarvan DROH!ME HORECA wettelijk verplicht is om te bewaren – en zich tegen het gebruik te verzetten en in voorkomend geval de beperking ervan te verzoeken.

Zijn rechten kan hij uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitskaart of paspoort, naar de gegevensverantwoordelijke door te sturen:

 • per e-mail: info@lepesage.be
 • per post: Chaussée de La Hulpe 53A, 1180 Brussel

5.4 DROH!ME HORECA zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze periode met twee maanden verlengd worden, gezien de complexiteit en het aantal verzoeken.

6. BEWAARTIJD

6.1 DROH!ME HORECA zal de persoonsgegevens van zijn Gebruikers bewaren voor de duur die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 4).

6.2 DROH!ME HORECA kan ook persoonsgegevens blijven bewaren met betrekking tot de niet-geabonneerde Gebruiker, inclusief correspondentie of hulpverzoek gericht aan DROH!ME HORECA, om vragen of klachten te kunnen beantwoorden die kunnen worden verzonden na de bestelling en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, met name op fiscaal vlak of in het kader van enige andere wettelijke bepalingen.

7. KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

De Gebruiker wordt erop gewezen dat hij/zij het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij/zij vindt dat diens rechten geschonden werden, naar volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be

8. BEVEILIGING

8.1 Daarnaast heeft DROH!ME HORECA gepaste maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

8.2 De werknemers van DROH!ME HORECA die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een strikte geheimhoudingsverplichting. DROH!ME HORECA kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

8.3 De Gebruikers verbinden zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met dit Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden, het Cookiebeleid of, in het algemeen, de wet. Strafbare feiten tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of de poging om een ​​van deze strafbare feiten te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tegen vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of een van die boetes alleen.

9. MEDEDELING AAN DERDEN

9.1 DROH!ME HORECA behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Deze zullen niet aan derden meegedeeld worden in het kader van andere situaties dan in dit Privacybeleid of in de voorwaarden waaronder de wet dit vereist

9.2 Toegang tot de gegevens, in principe voorbehouden voor de verwerkingsverantwoordelijke en zijn werknemers zoals bepaald in voorgaand artikel 8, kan in bepaalde gevallen worden toegekend aan bepaalde categorieën van externe bestemmelingen, zoals de leveranciers van technische diensten, messaging services, aanbieders van hostingdiensten, informaticabedrijven, raadslieden, marketingdiensten.

9.3 Op elk ogenblik kan aan de verwerkingsverantwoordelijke worden gevraagd om de bestemmelingen bij te werken.

9.4 De mededeling van deze informatie aan de hiervoor genoemde personen is in alle omstandigheden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is of vereist door de toepasselijke wetgeving.

10. TRANSFER NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

DROH!ME HORECA geeft alleen gegevens door aan een niet-EER-land wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de GDPR (voor meer details raadpleeg: https://goo.gl/1eWt1V) of binnen de grenzen die door dezelfde wet zijn toegestaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de bescherming van gegevens door middel van passende contractuele bepalingen.

De door DROH!ME HORECA bewaarde informatie zal worden overgedragen of verzonden, of opgeslagen en verwerkt, in de Verenigde Staten of in landen andere dan waar u woont, voor doeleinden beschreven in dit Privacybeleid. Deze overdrachten van gegevens zijn noodzakelijk voor de in dit Privacybeleid bepaalde diensten of verwerking, en teneinde onze Diensten te exploiteren en u deze in de hele wereld aan te bieden. Wij gebruiken standaard contractuele clausules, goedgekeurd door de Europese Commissie, en volgen de beschikkingen van de Europese Commissie aangaande bepaalde landen op voor de gegevenstransfers buiten de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten en andere landen. Indien u hieromtrent enige vraag heeft, aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: info@lepesage.be.

11. DIRECT MARKETING

11.1 Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor directmarketingdoeleinden voor artikelen of diensten die niet identiek of analoog zijn aan die waarvoor de Gebruiker al is ingeschreven, tenzij de Gebruiker eerder expliciet heeft toegestemd door de selectievakjes in te schakelen (“opt-in”).

11.2 Wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze informatie voor direct marketingdoeleinden, behoudt deze het recht om zich te verzetten tegen dergelijk gebruik, op elk moment, op verzoek en kosteloos. Het enige dat nodig is, is dat de Gebruiker zijn/haar verzoek doorgeeft aan het volgende adres: info@lepesage.be.

12. MINDERJARIGEN

Personen jonger dan 18 jaar en mensen die niet de volledige wettelijke bevoegdheid hebben, mogen de Website niet gebruiken. DROH!ME HORECA vraagt hen om hun persoonlijke gegevens niet te verstrekken. Elke schending van deze bepaling dient onverwijld te worden gemeld aan volgend adres: info@lepesage.be.

13. UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

DROH!ME HORECA kan dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, door deze informatie aan de Gebruikers te bezorgen via de Website, email of enige andere manier, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van het Europese Databeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied. Het is aangeraden om het Privacybeleid op regelmatige basis te raadplegen middels referentie naar de datum van laatste wijziging zoals bovenaan weergegeven in huidig document. Indien een gebruiker zich verzet tegen elke wijziging aan het Privacybeleid, dient hij onmiddellijk het gebruik van de Website te staken, en zal hij aan de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om zijn persoonsgegevens te schrappen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de voorwaarden opgenomen in artikel 5.

14. GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES

14.1 Dat DROH!ME HORECA op eender welk ogenblik zich niet zou beroepen op een van de bepalingen van dit Privacybeleid, kan op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een afstand van de rechten die zij heeft volgens dit Privacybeleid.

14.2 De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van alle of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen maakt het hele Privacybeleid niet ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. DROH!ME HORECA verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft.

15. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK

15.1 De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

15.2 In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid, zijn de hoven en rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel exclusief bevoegd voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

15.3 Alvorens een stap te zetten in de richting van een gerechtelijke oplossing van een geschil, verbinden de Gebruiker en DROH!ME HORECA zich ertoe dit in onderling overleg proberen op te lossen. Daartoe zoeken zij eerst hun toevlucht tot, waar aangewezen, tot bemiddeling, arbitrage of enige andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting.